Archive for Styczeń, 2011

0

Okresy wypowiedzenia umowy o pracę – jak liczyć?

Dzisiejszy wpis będzie poświęcony liczeniu okresów wypowiedzenia umowy o pracę. Choć Kodeks pracy wprost reguluje to zagadnienie, w praktyce zdarzają się pomyłki, nierzadko na niekorzyść pracowników. Jest to widoczne zwłaszcza w świadectwach pracy, w których trzeba wpisać dzień ustania stosunku pracy.

Czytaj dalej na nowym blogu Rozwiązanie umowy o pracę.

0

Wypowiedzenie umowy o pracę – wzór dla pracownika

Dla zainteresowanych – wzór oświadczenia o wypowiedzeniu umowy o pracę na czas nieokreślony do wykorzystania przez pracownika.

miejsce i data

dane pracownika: imię nazwisko/adres

dane pracodawcy: nazwa i adres

OŚWIADCZENIE

O ROZWIĄZANIU UMOWY O PRACĘ ZA WYPOWIEDZENIEM

Na podstawie art. 30 § 1 pkt 2 Kodeksu pracy niniejszym rozwiązuję umowę o pracę na czas nieokreślony, łączącą mnie z nazwa pracodawcy z siedzibą w miejscowość.

podpis pracownikaJeżeli wiesz, jaki obowiązuje Cię okres wypowiedzenia, po nazwie miejscowości możesz dopisać odpowiednią formułkę (nie jest to jednak konieczne). Na przykład, jeżeli zastosowanie ma jednomiesięczny okres wypowiedzenia, a oświadczenie składasz w styczniu 2011 r., formułka będzie brzmiała:

z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia, który upłynie dnia 28 lutego 2011 r.

UWAGI:

  • miejsca zaznaczone pogrubioną kursywą należy zastąpić odpowiednimi danymi
  • wzór może zostać wykorzystany do wypowiedzenia umowy o pracę na czas określony, jeżeli została w niej przewidziana taka możliwość
  • wzór nie powinien być wykorzystywany przez pracodawcę, albowiem brakuje w nim dwóch istotnych elementów: przyczyny wypowiedzenia umowy o pracę oraz pouczenia o możliwości wniesienia odwołania do sądu pracy
0

Wypowiedzenie umowy o pracę – przyjąć czy nie przyjąć?

Wyobraźmy sobie następującą sytuację:

pracodawca prosi Cię na rozmowę, podczas której informuje Cię o zamiarze zakończenia współpracy i wręcza Ci oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o pracę z prośbą o jego podpisanie. Ty zaś nie tylko nie podpisujesz dokumentu, lecz również odmawiasz jego przyjęcia, obawiasz się bowiem, że będzie to oznaczało akceptację zwolnienia i pogorszy Twoją sytuację. Opuszczasz pracodawcę w przekonaniu, że zostawiłeś sobie furtkę do ewentualnych dalszych działań.

Czytaj dalej na nowym blogu Rozwiązanie umowy o pracę.

9

Wynagrodzenie za pracę: do ręki czy przelewem?

W tygodniku POLITYKA (nr 4 z 22 stycznia 2011 r.) można przeczytać artykuł red. Cezarego Kowandy pt. „Poza obiegiem” o osobach wykluczonych finansowo, nie mających konta bankowego ani nie korzystających z kart płatniczych.

Wspominam o tym artykule, gdyż napisano w nim kilka słów o sposobie wypłaty wynagrodzenia za pracę:

Standardem w kodeksie pracy ma się stać wymóg przesyłania wynagrodzenia na konto, a rozwiązaniem dodatkowym, choć dostępnym na życzenie zatrudnionego – wypłacanie pensji w gotówce. Teraz jest odwrotnie.

Rzeczywiście, teraz jest odwrotnie, choć w dobie bankowości internetowej wydaje się to dziwne i mało praktyczne. Tymczasem Kodeks pracy stawia sprawę jasno:

Art. 86 § 3. Obowiązek wypłacenia wynagrodzenia może być spełniony w inny sposób niż do rąk pracownika, jeżeli tak stanowi układ zbiorowy pracy lub pracownik uprzednio wyrazi na to zgodę na piśmie.

Z moich obserwacji wynika, że mimo takiej treści przepisu powszechną praktyką jest wypłacanie pracownikom wynagrodzenia przelewem na rachunek bankowy pomimo braku ich pisemnej zgody (często bez chociażby zająknięcia się na ten temat w umowie o pracę). Z drugiej strony z praktycznego punktu widzenia taki stan rzeczy nie powinien dziwić, bo przecież dlaczego nie ułatwić sobie życia?

Niemniej jednak prawo jest jakie jest i aby postępować z nim w zgodzie, należy uzyskać pisemne oświadczenie pracownika o wyrażeniu zgody na przelewanie wynagrodzenia na podane konto bankowe. Moim zdaniem jak najbardziej dopuszczalne jest wpisanie stosownego oświadczenia pracownika do umowy o pracę, gdyż Kodeks pracy nie wymaga, aby oświadczenie to znajdowało się w odrębnym dokumencie – tym sposobem można nieco złagodzić obecny formalizm i uwolnić się od obowiązku gromadzenia dodatkowych papierów (przynajmniej na początku).

Oświadczenie pracownika w umowie o pracę może mieć następującą treść:

Wynagrodzenie płatne będzie przelewem na rachunek bankowy podany przez pracownika. Pracownik oświadcza, że wyraża zgodę na taką formę płatności wynagrodzenia.

Poza indywidualnym oświadczeniem pracownika możliwość wypłacania wynagrodzenia na konto bankowe może wynikać wyłącznie z układu zbiorowego. Oznacza to, że pracodawca nie może zastrzec takiej możliwości w regulaminie pracy ani w regulaminie wynagradzania; w aktach tych pracodawca nie może również postanowić, że dopuszczalne jest wyrażenie zgody w formie ustnej – takie postanowienie będzie uważane za nieważne. 

§