Opłata od pozwu w sprawie z zakresu prawa pracy

W praktyce nierzadko spotykam się z sytuacjami, w których pracodawca bądź pracownik w ogóle nie rozważają wystąpienia na drogę sądową w dobrze rokującej sprawie w obawie przed wysokimi kosztami postępowania. Odpowiedzmy sobie zatem na pytanie, jakie opłaty trzeba uiścić, wnosząc pozew z zakresu prawa pracy.

Odpowiedzi należy szukać w ustawie o kosztach sądowych w sprawach cywilnych:

Art. 35 ust. 1. W sprawach z zakresu prawa pracy pobiera się opłatę podstawową w kwocie 30 złotych wyłącznie od apelacji, zażalenia, skargi kasacyjnej i skargi o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia. Jednakże w sprawach, w których wartość przedmiotu sporu przewyższa kwotę 50 000 złotych, pobiera się od wszystkich podlegających opłacie pism procesowych opłatę stosunkową.

oraz

Art. 96 ust. 1 pkt 4. Nie mają obowiązku uiszczenia kosztów sądowych: [m.in. - dopisek mój] pracownik wnoszący powództwo lub strona wnosząca odwołanie do sądu pracy i ubezpieczeń społecznych, z zastrzeżeniem art. 35 i 36.

Jak należy rozumieć te przepisy?

Pozew pracodawcy lub pracownika w sprawie, w której wartość przedmiotu sporu nie przekracza kwoty 50.000 złotych, nie podlega żadnej wstępnej opłacie sądowej. Pozew taki można zatem wnieść, nie dokonując żadnej płatności na rzecz sądu. Przykładowo zasada ta ma zastosowanie, gdy:

  • pracownik pozywa pracodawcę o zapłatę zaległego wynagrodzenia lub ekwiwalentu za niewykorzystany urlop wypoczynkowy,
  • pracodawca pozywa pracownika o odszkodowanie w razie nieuzasadnionego rozwiązania przez pracownika umowy o pracę bez wypowiedzenia,

jeżeli dochodzone kwoty nie przekraczają 50.000 złotych.

Dotyczy to również wszystkich spraw określanych jako niemajątkowe (tj. takie, które co do zasady nie łączą się z uzyskaniem przysporzenia majątkowego), gdzie w ogóle nie ma potrzeby podawania w pozwie wartości przedmiotu sporu. Przykładem takiej sprawy jest pozew o sprostowanie świadectwa pracy.

Natomiast w przypadku gdy wartość przedmiotu sporu przekracza kwotę 50.000 złotych, należy uiścić tzw. opłatę stosunkową, która wynosi 5% wartości przedmiotu sporu, jednak nie mniej niż 30 złotych i nie więcej niż 100.o00 złotych.

UWAGA! Obliczając opłatę stosunkową możemy uzyskać „ogonek” w postaci niepełnej złotówki. Wówczas należy zawsze zaokrąglić taką końcówkę w górę do pełnego złotego.

O opłatach od apelacji i skargi kasacyjnej napiszę w kolejnym poście.