Archive for Marzec, 2011

0

Liczenie terminów w prawie pracy

Liczenie terminów w prawie pracy to temat szeroki, znacznie szerszy niż chociażby poruszony już przeze mnie problem liczenia okresów wypowiedzenia. W poście autorstwa Olgierda Rudaka Kiedy rok trwa dokładnie rok… lub coś koło tego ;-) znajdziecie interesujące informacje na ten temat.

0

Rozwiązanie kazusu z 20 marca

We wpisie Kazus nt. wypowiedzenia umowy o pracę – czego może domagać się pracownik? przedstawiłam przypadek prawny i zaprosiłam Czytelników do podjęcia próby jego rozwiązania. Niestety nikt się nie pokusił – a szkoda. :-) Wobec tego ja zabieram głos – mój pogląd na tak przedstawioną sprawę jest następujący:

W opisanej sytuacji podstawowym problemem jest to, czy pracodawca złożył prawidłowe wypowiedzenie umowy o pracę na czas określony, tj. czy dochował formy pisemnej. Innymi słowy – należy odpowiedzieć na pytanie, czy przedstawienie pracownikowi pisma o treści sugerującej wypowiedzenie zmieniające, lecz bez nowych warunków pracy i płacy, a potem doprecyzowanie ustne, iż chodzi o wypowiedzenie definitywne, stanowi pisemne oświadczenie o wypowiedzenie umowy o pracę.

Czytaj dalej na nowym blogu Rozwiązanie umowy o pracę.

0

Czy pracodawca może jednostronnie cofnąć awans pracowniczy?

Sprawą, o której mowa w tytule postu, zajmował się Sąd Najwyższy w postępowaniu zakończonym wyrokiem wydanym 21 sierpnia 2008 r., sygn. akt II PK 365/07.

Powód, zatrudniony na stanowisku nadsztygara – kierownika Działu Bezpieczeństwa i Higieny Pracy (pracodawcą była kopalnia węgla), otrzymał awans na stanowisko głównego specjalisty kierującego Zespołem w Dziale Bezpieczeństwa i Higieny Pracy. Jednakże 2 lata później pracodawca jednostronnie przeniósł powoda (przekazując mu jedynie pismo z informacją na ten temat) na poprzednio zajmowane stanowisko z zachowaniem prawa do dotychczasowego wynagrodzenia, argumentując to niezgodnością nazwy stanowiska pracy powoda, określonej w umowie o pracę z nazwą określoną w schemacie organizacyjnym pozwanej. W wyniku innych czynności pracodawcy, który zmierzał do wypowiedzenia powodowi warunków pracy i płacy, powód wystąpił na drogę postępowania sądowego – po niekorzystnych dla niego orzeczeniach sądów I i II instancji wniósł skargę kasacyjną do Sądu Najwyższego, który przeanalizował również prawidłowość zachowania pracodawcy w odniesieniu do cofnięcia awansu i przeniesienia powoda na poprzednio zajmowane stanowisko.

Zdaniem Sądu Najwyższe awans na wyższe stanowisko, chociażby nie łączył się bezpośrednio ze wzrostem wynagrodzenia, oznacza wyższą pozycję zawodową i podległość służbową w strukturze organizacyjnej pracodawcy, a co za tym idzie – większy prestiż zawodowy.  W związku z tym cofnięcie awansu należy postrzegać jako istotną zmianę warunków pracy i płacy, zwłaszcza jeżeli powrót na poprzednio zajmowane stanowisko wiąże się z chociażby potencjalną utratą możliwości dalszych awansów bądź szans na uzyskanie wynagrodzenia według wyższej stawki (ma to znaczenie w szczególności w tych zakładach pracy, gdzie wynagrodzenie jest określane stawkami zaszeregowania bądź widełkami przypisanymi do poszczególnych stanowisk pracy, w zależności od ich miejsca w hierarchii organizacyjnej pracodawcy). Dlatego też cofnięcie awansu, o którym mowa, nie może odbywać się w drodze jednostronnej czynności pracodawcy (np. zawiadomienia bądź polecenia), lecz powinno nastąpić w trybie wymaganym przez prawo pracy dla istotnych zmian warunków zatrudnienia, tj. w drodze porozumienia bądź wypowiedzenia zmieniającego. Pracownik powinien mieć bowiem możliwość ustosunkowania się do proponowanych przez pracodawcę ważnych modyfikacji stosunku pracy.

Na koniec oddajmy głos Sądowi Najwyższemu:

W kategoriach stosunków pracy konstrukcja prawna awansu łączy się z korzystną zmianą warunków zatrudnienia, przeto cofnięcie awansu w drodze jednostronnej czynności prawnej polegającej na niezwłocznym „przeniesieniu” na stanowisko zajmowane przez awansowaniem należy postrzegać jako istotną zmianę warunków pracy płacy, bo prowadzącą do powrotu na niższe, także mniej prestiżowe stanowisko pracy w strukturze organizacyjnej pracodawcy. [...] [Funkcja - dopisek mój] głównego specjalisty kierującego zespołem w dziale bezpieczeństwa i higieny pracy [...] łączyła się z wyższymi prestiżem zawodowym i podległością służbową oraz korzystniejszymi regulacjami płacowymi wynikającymi z możliwości uzyskania wynagrodzenia według wyższej [...] kategorii zaszeregowania. Wszystko to oznaczało, że [...] jednostronna zmiana warunków zatrudnienia [powoda poprzez przywrócenie na poprzednie stanowisko - dopisek mój] w drodze polecenia pozwanego pracodawcy była dotknięta istotną wadą prawną w postaci niezachowania wymaganego trybu porozumienia albo wypowiedzenia warunków pracy i płacy. [...] W ocenie Sądu Najwyższego, przeniesienie pracownika [...] w drodze polecenia pracodawcy na niższe stanowisko pracy bez zachowania trybu wypowiedzenia zmieniającego [...] w ogóle nie wywołało skutku prawnego w postaci zmiany warunków zatrudnienia.

Podsumowując, pracodawca nie może dowolnie i jednostronnie cofnąć awansu pracowniczego i przenieść pracownika z powrotem na poprzednio zajmowane stanowisko, zwłaszcza jeżeli awans wiązał się z uzyskaniem szans na wzrost wynagrodzenia lub na dalsze awanse na wyższe stanowiska. Cofnięcie awansu w taki sposób należy uznać za bezskuteczne.

0

Kazus nt. wypowiedzenia umowy o pracę – czego może domagać się pracownik?

Treścią dzisiejszego wpisu będzie kazus – czyli przypadek prawny – z zakresu prawa pracy. Zachęcam wszystkich czytelników do zastanowienia się i podjęcia próby odpowiedzi na pytania znajdujące się poniżej.

Czytaj dalej na nowym blogu Rozwiązanie umowy o pracę.

2

Wyniki ankiety

Pierwsza ankieta już za nami – większość uczestników wybrała tematy dotyczący weksli w stosunkach pracy, a zatem w najbliższym czasie poświęcę mu kilka wpisów (w jednym chyba się nie zmieszczę) :-)

Zachęcam wszystkich czytelników do głosowania w kolejnych ankietach, które na pewno pojawią się na blogu.

Tags: