Archive for Czerwiec, 2011

0

Ochrona przed wypowiedzeniem w okresie przedemerytalnym

Zgodnie z art. 39 Kodeksu pracy:

Pracodawca nie może wypowiedzieć umowy o pracę pracownikowi, któremu brakuje nie więcej niż 4 lata do osiągnięcia wieku emerytalnego, jeżeli okres zatrudnienia umożliwia mu uzyskanie prawa do emerytury z osiągnięciem tego wieku.

Przepis ten chroni przed wypowiedzeniem umowy o pracę pracowników znajdujących się w okresie potocznie nazywanym przedemerytalnym, czyli pracowników, którzy ukończyli:

 • 56 lat – kobiety,
 • 61 – mężczyźni,

o ile ich staż pracy będzie na tyle długi, że pracownicy ci uzyskają prawo do emerytury po osiągnięciu wieku emerytalnego (60 lat – kobiety; 65 lat – mężczyźni) zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Czytaj dalej na nowym blogu Rozwiązanie umowy o pracę.

Orzeczenia Sądu Najwyższego, do których warto zajrzeć:

 • wyrok SN z dnia 9 marca 2009 r., sygn. akt I PK 180/08,
 • wyrok SN z dnia 8 lipca 2008 r., sygn. akt I PK 309/07,
 • wyrok SN z dnia 7 kwietnia 1999 r., sygn. akt I PKN 643/98.
0

O co pracodawca może pozwać pracownika przed sądem pracy?

W artykułach z zakresu prawa pracy dużo pisze się o ochronie pracownika, w tym o roszczeniach, które mogą pracownikowi przysługiwać wobec pracodawcy.  Jakie natomiast roszczenia może mieć pracodawca wobec pracownika?

Roszczenia pracodawcy względem pracownika

Pracodawca może pozwać pracownika:

 • o odszkodowanie w razie nieuzasadnionego rozwiązania przez pracownika umowy o pracę bez wypowiedzenia,
 • w niektórych przypadkach o zwrot nadpłaconego wynagrodzenia – więcej na ten temat pisałam w poście Czy trzeba zwracać nadpłaconą pensję?
 • o naprawienie szkody wyrządzonej pracodawcy.

Jeśli pracodawca i pracownik zawarli umowę o zakazie konkurencji po ustaniu stosunku pracy, w zależności od jej treści i okoliczności pracodawca może pozwać – byłego już – pracownika o zaprzestanie działań naruszających zakaz konkurencji, o zapłatę kary umownej bądź o zwrot zapłaconego odszkodowania z tytułu powstrzymywania się od działalności konkurencyjnej.

Jak widać, zakres roszczeń nie jest szeroki. Pracownik ma zdecydowanie więcej możliwości. Wynika to przede wszystkim z ochronnej – w stosunku do pracownika – funkcji prawa pracy, która bierze się z przekonania, że w stosunku pracy stroną silniejszą jest zawsze pracodawca.

0

Odwołanie od wypowiedzenia umowy o pracę – jak określić wartość przedmiotu sporu?

W sytuacji gdy odwołujemy się do sądu od otrzymanego wypowiedzenia umowy o pracę, w pozwie musimy określić wartość przedmiotu sporu. Ma ona istotne znaczenie, gdyż decyduje o tym, czy trzeba wnieść opłatą sądową od pozwu oraz czy będzie nam ewentualnie przysługiwała skarga kasacyjna od wyroku sądu II instancji. Pisałam o tym tutaj:

Czytaj dalej na nowym blogu Rozwiązanie umowy o pracę.

0

Wzór pozwu o odszkodowanie z tytułu niezgodnego z prawem lub nieuzasadnionego wypowiedzenia umowy o pracę

Dla chętnych – wzór pozwu o odszkodowanie z tytułu niezgodnego z prawem lub nieuzasadnione wypowiedzenia umowy o pracę (format PDF).

Ściągnij wzór pozwu o odszkodowanie

UWAGI:

 • miejsca podświetlone na żółto należy zastąpić odpowiednimi danymi,
 • w punkcie I. pozwu trzeba wpisać kwotę żądanego odszkodowania z uwzględnieniem kwoty brutto wynagrodzenia,
 • wartość przedmiotu sporu jest taka sama jak kwota żądanego odszkodowania
0

Wzór pozwu o uznanie za bezskuteczne wypowiedzenia umowy o pracę

W ramach podsumowania wpisów dotyczących roszczeń przysługujących pracownikowi w razie wypowiedzenia umowy o pracę przedstawiam wzór pozwu o uznanie wypowiedzenia za bezskuteczne (format PDF).

Ściągnij wzór pozwu o uznanie za bezskuteczne wypowiedzenia umowy o pracę

UWAGI:

 • miejsca podświetlone na żółto należy zastąpić odpowiednimi danymi