Archive for Wrzesień, 2011

0

Pożyczka udzielona pracownikowi a podatek dochodowy

Do napisania tego postu zainspirował mnie przypadek znajomego, który otrzymał od swojego pracodawcy dość sporą pożyczkę, i to w dodatku nieoprocentowaną, nawet na poziomie stopy inflacji. Zwrotowi podlega więc kwota nominalna pożyczki, bez żadnych odsetek. Czysty zysk dla pracownika! Wskutek braku oprocentowania pracodawca realnie traci na tej pożyczce, lecz jest to oczywiście jego indywidualna decyzja ekonomiczna.

Nierzadko zdarza się, nawet w dobie kryzysu, że pracodawcy udzielają swoim pracownikom pożyczek na określone cele, np. mieszkaniowe. Pożyczki takie są dla pracowników bardzo dogodne, gdyż najczęściej wiążą się z oprocentowaniem korzystniejszym niż na rynku kredytów mieszkaniowych albo wręcz w ogóle nie są oprocentowane, nie mówiąc już o tym, że pracodawca zazwyczaj nie pobiera prowizji ani innych opłat zwyczajowo kojarzonych z kredytami bankowymi. Często pracodawcy traktują takie pożyczki jako dodatkowy bonus pieniężny, który ma wzbudzić u pracowników poczucie lojalności i spowodować większe zaangażowanie w pracę – na ten temat szerzej mogliby się wypowiedzieć specjaliści od systemów motywacyjnych.

Ponieważ transfer środków pieniężnych zazwyczaj wiąże się ze skutkami podatkowymi, pracodawca udzielający pracownikowi nieoprocentowanej pożyczki powinien odpowiedzieć sobie na pytanie, czy taka pożyczka nie rodzi skutków podatkowych w podatku dochodowym od osób fizycznych. Jest to istotne, ponieważ pracodawca występuje w roli płatnika tego podatku dla pracownika, a zatem jakiekolwiek uchybienia będą rodzić jego odpowiedzialność podatkową.

W przypadku nieoprocentowanej pożyczki udzielonej pracownikowi pytania o opodatkowanie dotyczy:

 • samej kwoty pożyczki oraz
 • wartości hipotetycznych odsetek, które pracownik musiałby zapłacić, gdyby zaciągnął pożyczkę/kredyt w wolnym obrocie, czyli wartość tzw. nieodpłatnego świadczenia
Pożyczka

Co do kwoty pożyczki, nie ma żadnych wątpliwości, że nie podlega ona opodatkowaniu, ponieważ pracownik ma obowiązek ją zwrócić. Nie następuje zatem tutaj żadne przysporzenie majątkowe na rzecz pracownika, które można byłoby uznać za przychód dla celów podatku dochodowego od osób fizycznych.

Nieodpłatne świadczenie obejmujące wartość hipotetycznych odsetek

Organy skarbowe podchodzą do tego zagadnienia w miarę jednolicie (na szczęście dla podatników!). Zasadniczo wartość hipotetycznych odsetek, które pracownik musiałby zapłacić, gdyby zaciągnął pożyczkę/kredyt na warunkach komercyjnych, nie będzie stanowiła podlegającego opodatkowaniu przychodu ze stosunku pracy, jeżeli:

 • pracodawca nie prowadzi działalności w zakresie udzielania pożyczek/kredytów,
 • zasady udzielania nieoprocentowanych pożyczek są jednolite wobec wszystkich pracowników (tzn. wszyscy pracownicy są uprawnieni do otrzymania nieoprocentowanej pożyczki) – najlepiej, aby były one określone w dokumencie wewnętrznym zakładu pracy, np. w regulaminie wynagradzania albo w regulaminie funduszu pożyczkowego otworzonego przez pracodawcę na te cele,
 • cel udzielenia pożyczki nie jest komercyjny, a raczej wiąże się ze wspomożeniem finansowym pracownika.

Takie stanowisko organów skarbowych znaleźć można w następujących interpretacjach podatkowych:

 • interpretacja indywidualna dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 1 lipca 2008 r. (nr IPPB2 /415-607/08-4/SP),
 • interpretacja indywidualna dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 26 października 2010 r. (nr IBPBII/1/415-668/10/BD),
 • interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 30 sierpnia 2010 r. (nr IPPB2/415-529/10-4/AK),
 • interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 24 listopada 2008 r. (nr IPPB2/415-1350/08-2/JS).

Pomimo to każdy z pracodawców udzielający pracownikowi nieoprocentowanej pożyczki powinien zachować ostrożność, gdyż nawet – wydawałoby się – niewielkie modyfikację stanu faktycznego mogą wpłynąć na interpretację przepisów. Nie dalej jak w lipcu tego roku Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy wydał interpretację indywidualną, w której uznał, że wartość niepobranych odsetek od nieoprocentowanej pożyczki udzielanej pracownikom będzie podlegała opodatkowaniu jako przychód ze stosunku pracy. Stan faktyczny przedstawiony przez pracodawcę różnił się nieco od stanów faktycznych, w którym wydano interpretacje opisanej wyżej. Otóż w tej sprawie:

umowy o udzielenie pożyczek nieoprocentowanych Spółka zamierza zawierać tylko z uprawnionymi kluczowymi pracownikami. Możliwość udzielania pożyczek dla tych pracowników przewidują jedynie treści zawartych z nimi umów o pracę. Ani regulamin wynagradzania ani inne wewnętrzne akty prawne przedsiębiorstwa nie obejmują możliwości udzielania pożyczek. Została ona wskazana jedynie w kilku umowach o pracę obowiązujących w Spółce, zawartych z kadrą zarządzającą.

To doprowadziło organ skarbowy do uznania, że:

wartość niepobranych odsetek będzie stanowiła przychód z tytułu nieodpłatnych świadczeń. W konsekwencji przedmiotowe przychody będą podlegały opodatkowaniu podatkiem dochodowym, na ogólnych zasadach określonych dla przychodów ze stosunku pracy, a ich wartość należy ustalić według przepisów wyżej powołanych. Oznacza to, że od przychodów tych (o których mowa w art. 12 ust. 1 ustawy) płatnik będzie obowiązany do naliczenia, pobrania i przekazania na rachunek bankowy urzędu skarbowego, którym kieruje naczelnik urzędu według siedziby płatnika należnej zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych na zasadach określonych w art. 32 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Całość interpretacji można przeczytać tutaj: http://opodatkach.pl/wyjasnienia/361,nieoprocentowana-pozyczka-jest-przychodem-dla-pracownika.htm.

Jeżeli w danej sytuacji pracodawca ma wątpliwości, czy opodatkować pracownikowi wartość niepobranych odsetek od nieoprocentowanej pożyczki, pozostaje tylko wystąpić do właściwego organu podatkowego z wnioskiem o wydanie interpretacji dotyczącej konkretnego stanu faktycznego.

Zdjęcie: http://www.sxc.hu/photo/169849

3

Weksel a pożyczka udzielona pracownikowi przez pracodawcę

O wekslach w stosunkach pracy pisałam tutaj. Na ten temat wypowiedział się również Lech Malinowski (autor bloga remitent.pl) w artykule Weksel nie przyda się pracodawcy, a ostatnio swoje trzy grosze wtrącił Olgierd Rudak w poście Czyżby koniec stosowania weksli w prawie pracy?.

Czy zatem rzeczywiście koniec z wekslami w relacjami pomiędzy pracownikiem i pracodawcą?

Nie do końca. Trzeba zwrócić uwagę, że zalinkowane artykuły dotyczyły niedawnego wyroku Sądu Najwyższego, który rozstrzygał sprawę dopuszczalności zastosowania weksla dla zabezpieczenia odpowiedzialności odszkodowawczej pracownika względem pracodawcy. Odpowiedzialność ta jest ściśle uregulowana w Kodeksie pracy, w sposób odmienny od ogólnych przepisów prawa cywilnego – stąd wątpliwości, czy pracodawca może posłużyć się tutaj zabezpieczeniem wekslowym.

Na przykład umowa pożyczki

Abstrahując od odpowiedzialności odszkodowawczej pracownika względem pracodawcy, oczywiste te jest, że strony stosunku pracy mogą wchodzić w różne relacje prawne, mniej lub bardziej związane z umową o pracę. Przykładowo, pracodawca może udzielić pracownikowi bardzo korzystnej (a nawet nieoprocentowanej) pożyczki na określony cel. Zawarcie umowy pożyczki tworzy pomiędzy pracownikiem a pracodawcą stosunek – można by rzecz – czysto cywilnoprawny i moim zdaniem nie ma powodu, aby dla zabezpieczenia spłaty pożyczki nie wykorzystać wygodnego narzędzia, jakim jest weksel. Nie ma tutaj znaczenia, że na takie, a nie inne warunki pożyczki wpłynął fakt, iż pożyczkodawcę i pożyczkobiorcę wiąże umowa o pracę. Pożyczkobiorca nie zasługuje na jakąś wzmożoną ochronę tylko dlatego, że jest pracownikiem pożyczkodawcy.

O czym pamiętać, stosując zabezpieczenie wekslowe

Jeżeli weksel ma zabezpieczać spłatę pożyczki, najczęściej będzie to weksel in blanco. Na blogu remitent.pl znajdziesz morze informacji o tym, co powinien zrobić wystawca (pracownik), aby zaciągnąć bezpieczne zobowiązanie wekslowe, więc nie będę się powtarzać.

Co natomiast możesz zrobić Ty, pracodawco, aby należycie zadbać o swoje interesy jako remitenta? Otóż możesz:

 • zdobyć poręczenie wekslowe bez ograniczenia co do kwoty,
 • poprosić o wystawienie większej liczby weksli, żeby umożliwić sobie dochodzenie należności z jednego bądź kilku weksli w okresie spłaty pożyczki, bez kończenia tego stosunku prawnego i bez wyzbywania się całości zabezpieczenia wekslowego (pamiętaj, że zazwyczaj łatwiej zabezpieczyć/ściągnąć kilka mniejszych kwot zaległości niż od razu jedną dużą, ma to również znaczenie dyscyplinujące dla dłużnika),
 • jeśli będą to weksle in blancozadbać o jasność i przejrzystość deklaracji wekslowej, by ograniczyć skuteczność i zakres ewentualnych zarzutów podnoszonych w toku postępowania sądowego.

Możliwość zabezpieczenia wekslem spłaty pożyczki udzielonej pracownikowi przez pracodawcę jest dla mnie jasna. Wyobrażam sobie jednak sytuację, kiedy dopuszczalność zastosowania weksla nie jest już taka bezsporna, choć wierzytelność ma swoje źródło w instytucji prawa cywilnego i nie jest czysto „pracownicza”. Przykładowo, czy można zabezpieczyć wekslem zapłatę kar umownych zastrzeżonych w umowie o zakazie konkurencji po ustaniu stosunku pracy na wypadek nieprzestrzegania tegoż zakazu przez pracownika? Jak sądzisz, drogi Czytelniku?

Zdjęcie: http://www.sxc.hu/photo/911431

Tags:
6

Minimalne wynagrodzenie w 2012 r.

Minimalne wynagrodzenie w 2012 r.Na wtorkowym posiedzeniu (13 września br.) rząd przyjął rozporządzenie w sprawie minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2012 r. Ma ono wynosić 1500 zł brutto – czyli wzrośnie o ok. 8% w stosunku do roku bieżącego (obecnie płaca minimalna to 1386 zł).

1500 zł brutto da „na rękę” (po potrącenie zaliczki na podatek dochodowy i składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne) 1111 zł z groszami, czyli o ok. 79 zł więcej niż w 2011 r.

Ze strony organizacji pracodawców pojawiają się głosy, że podniesienie płacy minimalnej do 1500 zł brutto spowoduje, iż firmy niechętnie będą zatrudniać nowych pracowników, szczególnie tych o niskich kwalifikacjach w regionach mniej zaawansowanych gospodarczo.

A co Wy o tym myślicie?

0

Sierpień 2011 – ilu czytelników ma blog?

Tradycyjnie po zakończeniu kolejnego miesiąca wpis dotyczący statystyk bloga – w tym przypadku nieco opóźniony, gdyż postanowiłam udać się na zasłużony urlop :-)

Sierpień zdecydowanie nie był najlepszym miesiącem, jeżeli chodzi wzrost odwiedzających i czytelników bloga. Jak i w wielu innych działalnościach, tak i tu zapewne można mówić o sezonowości – ostatni miesiąc wakacji to nie czas, kiedy interesujemy się sprawami formalnymi. Pomimo to blog zanotował niewielkie wzrosty, co mnie bardzo cieszy.

I tak, w sierpniu blog odwiedziło 3958 gości (wzrost o 6%), który wyklikali 10101 odsłon. Na blog powróciło 369 czytelników: tutaj blog zanotował wręcz skok w stosunku do poprzedniego miesiąca, w którym liczba powracających użytkowników wyniosła 250 – jest to wzrost o 47%.

Najpopularniejsze nadal pozostają wpisy dotyczące wypowiedzenia umowy o pracę, coraz więcej osób interesuje się również urlopami wypoczynkowymi w tym ekwiwalentem z urlop niewykorzystany w całości bądź w części.

Najbardziej popularne frazy wyszukiwania to:

rozwiązanie umowy na czas określony 2011
II PK 189/10
wypowiedzenie umowy o prace wzór
wypowiedzenie umowy na czas określony 2011
ekwiwalent za urlop wypoczynkowy 2011
zwolnienie dyscyplinarne przerabianie dokumentów
wzór wypowiedzenia umowy o pracę na czas określony 2011
wypowiedzenie umowy o pracę wzór 2011
prawo pracy pozew z wartością przedmiotu sporu
czy przy wyowiedzeniu umowy na czas okreslony przez pracodawcę nalezy podac przyczynę
pozew o odszkodowanie za nieuzasadnione rozwiązanie umowy o pracę
ekwiwalent za niewykorzystany urlop 2011
opłaty od w prawie pracy
państwowa inspekcja pracy wynagrodzenia
jak rozwiązać umowę na czas określony 2011
czy można przy wypowiedzeniu umowy napisać powód zwolnienia?
umowa o prace rozwiązanie w sobote przykład
jak liczyć okres wypowiedzenia
oplaty w prawie pracy
skarga kasacyjna prawo pracy
jak napisać odwołanie od wypowiedzenia z pracy
utrata uprawnień do wykonywania zawodu kierowcy autobusu
co to jest naruszenie przepisów o wypowiadaniu umów terminowych
Liczymy wymiar czasu pracy w 2011 roku
pozew o odszkodowanie 2o11
umowa na czas nieokreslony a okres wypowiedzenia
rygor natychmiastowej wykonalności prawo pracy
rozwiązanie umowy z winy pracodawcy wzór
niepłacenie ubezpieczenia przez pracodawce
nowelizacja ustawy o pip 8 sierpnia 2011
wyrok Sądu Najwyższego w sprawie wypowiedzenia umowy o pracę w wieku przedemerytalnym
opłata apelacji
potrącenie nienależnego wynagrodzenia
pozew w prawie pracy opłata
wypowiedzenie umowy o pracę przez pracownika 2011 wzór
zaskarzenie wyroku opatrzonego klauzula natychmiastowej wykonalnosci
wypowiedzenie umowy na czas określony przez pracodawcę czy należy podać przyczynę w świadectwie
apelacja opłata sądowa w sprawie z zakresu prawa pracy
wzory rozwiązania umowy o prace
e mail do PIP
przyklad pozwu o odszkodowanie z powodu rozwiazania umowy o prace
opłata od apelacji
pozew o odszkodowanie wypowiedzenie
brutto na umowie wyrok sądu

Grafika: http://www.sxc.hu/photo/1209458