Podatki w prawie pracy Archive

0

Realny koszt minimalnego wynagrodzenia dla pracodawcy

Jedna z osób trafiła na blog z pytaniem o realny koszt wynagrodzenia minimalnego dla pracodawcy.

Jak już pisałam, wynagrodzenie minimalne na rok 2011 wynosi 1386 zł brutto, zaś na rok 2012 ustalono je na 1500 zł brutto.

Kwota ta obejmuje składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (częściowo finansowane przez pracownika) oraz chorobowe i zdrowotne (w całości finansowane przez pracownika), a także kwotę zaliczki na podatek dochodowy. Wszystkie te płatności są potrącane przez pracodawcę jako płatnika.

Kwota brutto nie obejmuje jednak całkowitych kosztów, które pracodawca musi ponieść w celu sfinansowania wynagrodzenia pracownika. Żeby poznać realny koszt minimalnego wynagrodzenia (a także każdego wynagrodzenia o innej wysokości), do kwoty brutto trzeba doliczyć:

 • składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe w wysokości finansowanej przez pracodawcę,
 • składki na ubezpieczenie wypadkowe w całości finansowane przez pracodawcę,
 • składki na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, a także w niektórych przypadkach – składki na Fundusz Emerytur Pomostowych (składki te są finansowane w całości przez pracodawcę).

Kalkulując całkowity koszt wynagrodzenia brutto, trzeba pamiętać, że stopa procentowa składki na ubezpieczenie wypadkowe nie jest stała i podlega różnicowaniu w zależności od kryteriów określonych w przepisach, w tym zwłaszcza od rodzaju działalności prowadzonej przez pracodawcę. Obecnie najniższa stopa procentowa wynosi 0,67% dla działalności finansowej i ubezpieczeniowej, zaś najwyższa – 3,33% dla wszelkich postaci górnictwa.

I tak, dla wynagrodzenia minimalnego na rok 2011, tj. 1386 zł i najniższej stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe, do kwoty wynagrodzenia brutto pracodawca musi dopłacić ok. 242 zł, co powoduje, że realny koszt minimalnego wynagrodzenia w 2011 r. oscyluje wokół 1628 zł miesięcznie, co daje ok. 19500 zł rocznie.

Z kolei dla wynagrodzenia brutto wynoszącego 1500 zł dopłata pracodawcy – przy najniższej stopie procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe – wynosić będzie ok. 262 zł, podnosząc realny koszt tak określonej pensji brutto to ok. 1762 zł miesięcznie, co daje ok. 21146 zł rocznie.

Zdjęcie: http://www.sxc.hu/photo/979594

0

Pożyczka udzielona pracownikowi a podatek dochodowy

Do napisania tego postu zainspirował mnie przypadek znajomego, który otrzymał od swojego pracodawcy dość sporą pożyczkę, i to w dodatku nieoprocentowaną, nawet na poziomie stopy inflacji. Zwrotowi podlega więc kwota nominalna pożyczki, bez żadnych odsetek. Czysty zysk dla pracownika! Wskutek braku oprocentowania pracodawca realnie traci na tej pożyczce, lecz jest to oczywiście jego indywidualna decyzja ekonomiczna.

Nierzadko zdarza się, nawet w dobie kryzysu, że pracodawcy udzielają swoim pracownikom pożyczek na określone cele, np. mieszkaniowe. Pożyczki takie są dla pracowników bardzo dogodne, gdyż najczęściej wiążą się z oprocentowaniem korzystniejszym niż na rynku kredytów mieszkaniowych albo wręcz w ogóle nie są oprocentowane, nie mówiąc już o tym, że pracodawca zazwyczaj nie pobiera prowizji ani innych opłat zwyczajowo kojarzonych z kredytami bankowymi. Często pracodawcy traktują takie pożyczki jako dodatkowy bonus pieniężny, który ma wzbudzić u pracowników poczucie lojalności i spowodować większe zaangażowanie w pracę – na ten temat szerzej mogliby się wypowiedzieć specjaliści od systemów motywacyjnych.

Ponieważ transfer środków pieniężnych zazwyczaj wiąże się ze skutkami podatkowymi, pracodawca udzielający pracownikowi nieoprocentowanej pożyczki powinien odpowiedzieć sobie na pytanie, czy taka pożyczka nie rodzi skutków podatkowych w podatku dochodowym od osób fizycznych. Jest to istotne, ponieważ pracodawca występuje w roli płatnika tego podatku dla pracownika, a zatem jakiekolwiek uchybienia będą rodzić jego odpowiedzialność podatkową.

W przypadku nieoprocentowanej pożyczki udzielonej pracownikowi pytania o opodatkowanie dotyczy:

 • samej kwoty pożyczki oraz
 • wartości hipotetycznych odsetek, które pracownik musiałby zapłacić, gdyby zaciągnął pożyczkę/kredyt w wolnym obrocie, czyli wartość tzw. nieodpłatnego świadczenia
Pożyczka

Co do kwoty pożyczki, nie ma żadnych wątpliwości, że nie podlega ona opodatkowaniu, ponieważ pracownik ma obowiązek ją zwrócić. Nie następuje zatem tutaj żadne przysporzenie majątkowe na rzecz pracownika, które można byłoby uznać za przychód dla celów podatku dochodowego od osób fizycznych.

Nieodpłatne świadczenie obejmujące wartość hipotetycznych odsetek

Organy skarbowe podchodzą do tego zagadnienia w miarę jednolicie (na szczęście dla podatników!). Zasadniczo wartość hipotetycznych odsetek, które pracownik musiałby zapłacić, gdyby zaciągnął pożyczkę/kredyt na warunkach komercyjnych, nie będzie stanowiła podlegającego opodatkowaniu przychodu ze stosunku pracy, jeżeli:

 • pracodawca nie prowadzi działalności w zakresie udzielania pożyczek/kredytów,
 • zasady udzielania nieoprocentowanych pożyczek są jednolite wobec wszystkich pracowników (tzn. wszyscy pracownicy są uprawnieni do otrzymania nieoprocentowanej pożyczki) – najlepiej, aby były one określone w dokumencie wewnętrznym zakładu pracy, np. w regulaminie wynagradzania albo w regulaminie funduszu pożyczkowego otworzonego przez pracodawcę na te cele,
 • cel udzielenia pożyczki nie jest komercyjny, a raczej wiąże się ze wspomożeniem finansowym pracownika.

Takie stanowisko organów skarbowych znaleźć można w następujących interpretacjach podatkowych:

 • interpretacja indywidualna dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 1 lipca 2008 r. (nr IPPB2 /415-607/08-4/SP),
 • interpretacja indywidualna dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 26 października 2010 r. (nr IBPBII/1/415-668/10/BD),
 • interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 30 sierpnia 2010 r. (nr IPPB2/415-529/10-4/AK),
 • interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 24 listopada 2008 r. (nr IPPB2/415-1350/08-2/JS).

Pomimo to każdy z pracodawców udzielający pracownikowi nieoprocentowanej pożyczki powinien zachować ostrożność, gdyż nawet – wydawałoby się – niewielkie modyfikację stanu faktycznego mogą wpłynąć na interpretację przepisów. Nie dalej jak w lipcu tego roku Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy wydał interpretację indywidualną, w której uznał, że wartość niepobranych odsetek od nieoprocentowanej pożyczki udzielanej pracownikom będzie podlegała opodatkowaniu jako przychód ze stosunku pracy. Stan faktyczny przedstawiony przez pracodawcę różnił się nieco od stanów faktycznych, w którym wydano interpretacje opisanej wyżej. Otóż w tej sprawie:

umowy o udzielenie pożyczek nieoprocentowanych Spółka zamierza zawierać tylko z uprawnionymi kluczowymi pracownikami. Możliwość udzielania pożyczek dla tych pracowników przewidują jedynie treści zawartych z nimi umów o pracę. Ani regulamin wynagradzania ani inne wewnętrzne akty prawne przedsiębiorstwa nie obejmują możliwości udzielania pożyczek. Została ona wskazana jedynie w kilku umowach o pracę obowiązujących w Spółce, zawartych z kadrą zarządzającą.

To doprowadziło organ skarbowy do uznania, że:

wartość niepobranych odsetek będzie stanowiła przychód z tytułu nieodpłatnych świadczeń. W konsekwencji przedmiotowe przychody będą podlegały opodatkowaniu podatkiem dochodowym, na ogólnych zasadach określonych dla przychodów ze stosunku pracy, a ich wartość należy ustalić według przepisów wyżej powołanych. Oznacza to, że od przychodów tych (o których mowa w art. 12 ust. 1 ustawy) płatnik będzie obowiązany do naliczenia, pobrania i przekazania na rachunek bankowy urzędu skarbowego, którym kieruje naczelnik urzędu według siedziby płatnika należnej zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych na zasadach określonych w art. 32 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Całość interpretacji można przeczytać tutaj: http://opodatkach.pl/wyjasnienia/361,nieoprocentowana-pozyczka-jest-przychodem-dla-pracownika.htm.

Jeżeli w danej sytuacji pracodawca ma wątpliwości, czy opodatkować pracownikowi wartość niepobranych odsetek od nieoprocentowanej pożyczki, pozostaje tylko wystąpić do właściwego organu podatkowego z wnioskiem o wydanie interpretacji dotyczącej konkretnego stanu faktycznego.

Zdjęcie: http://www.sxc.hu/photo/169849

0

Odszkodowanie za niezgodne z prawem rozwiązanie umowy o pracę – jak odzyskać podatek?

W poprzednim poście napisałam kilku słów o opodatkowaniu – a dokładnie o zwolnieniu z opodatkowania – odszkodowania za niezgodne z prawem rozwiązanie umowy o pracę. Dzisiaj pora opowiedzieć o tym, jak można spróbować odzyskać podatek zapłacony (w formie zaliczek na podatek dochodowy) przez płatnika (pracodawcę bądź komornika, w zależności od tego, czy wyrok sądu jest wykonywany dobrowolnie, czy też w drodze egzekucji).

Czytaj dalej na nowym blogu Rozwiązanie umowy o pracę.

0

Odszkodowanie za niezgodne z prawem rozwiązanie umowy o pracę – czy trzeba płacić podatek?

Pracodawca rozwiązał z Tobą umowę o pracę na czas określony, odwołałeś się do sądu pracy, który uznał, że rozwiązanie było niezgodne z prawem i zasądził na Twoją rzecz odszkodowanie.

Czytaj dalej na nowym blogu Rozwiązanie umowy o pracę.

Orzeczenia, do których warto zajrzeć:

 • wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 23 lutego 2007 r., sygn. akt III SA/Wa 115/07;
 • wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 26 czerwca 2007 r., sygn. akt III SA/Wa 752/07;
 • wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 31 sierpnia 2007 r., sygn. akt III SA/Wa 397/07;
 • wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 29 listopada 2006 r., sygn. akt SK 51/06.