minimalne wynagrodzenie Archive

0

2012 r. – zmiany w prawie pracy

Jakie zmiany w prawie pracy przyniesie 2012 r. Oto najważniejsze z nich:

 • wzrosło wynagrodzenie minimalne – o szczegółach pisałam tutaj,
 • urlop zaległy za poprzedni rok będziemy mogli wykorzystać do końca września roku następnego, a nie – jak dotychczas – do końca marca; więcej szczegółów tutaj,
 • wydłużeniu ulegnie dodatkowy urlop macierzyński – z 2 do 4 tygodni w przypadku urodzenia jednego dziecka oraz z 3 do 6 tygodni w przypadku urodzenia większej liczby dzieci,
 • dłuższy będzie również urlop ojcowski – będzie trwał 2 tygodnie, a nie jeden, przy czym nadal będzie mógł być wykorzystany tylko do ukończenia przez dziecko 12 miesiąca życia,
 • zasadniczy czas pracy osoby niepełnosprawnej wyniesienie co do zasady 8 godzin na dobę i 40 godzin tygodniowo, natomiast wymiar skrócony – tj. 7 godzin na dobę i 35 godzin tygodniowo – będzie mógł być zastosowany w odniesieniu do osoby niepełnosprawnej zaliczonej do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności na podstawie odpowiedniego zaświadczenia lekarskiego.

Wszystkie te modyfikacje wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2012 r.

Z pewnością w ciągu roku Kodeks pracy i innej przepisy prawa pracy będą zmieniane kilkakrotnie. O wszystkich zmianach dowiesz się z tego bloga – zachęcam Cię do lektury i subskrybowania wpisów :-)

Czy interesowałoby Cię podsumowanie roku 2011? Daj mi znać w komentarzu!

0

Realny koszt minimalnego wynagrodzenia dla pracodawcy

Jedna z osób trafiła na blog z pytaniem o realny koszt wynagrodzenia minimalnego dla pracodawcy.

Jak już pisałam, wynagrodzenie minimalne na rok 2011 wynosi 1386 zł brutto, zaś na rok 2012 ustalono je na 1500 zł brutto.

Kwota ta obejmuje składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (częściowo finansowane przez pracownika) oraz chorobowe i zdrowotne (w całości finansowane przez pracownika), a także kwotę zaliczki na podatek dochodowy. Wszystkie te płatności są potrącane przez pracodawcę jako płatnika.

Kwota brutto nie obejmuje jednak całkowitych kosztów, które pracodawca musi ponieść w celu sfinansowania wynagrodzenia pracownika. Żeby poznać realny koszt minimalnego wynagrodzenia (a także każdego wynagrodzenia o innej wysokości), do kwoty brutto trzeba doliczyć:

 • składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe w wysokości finansowanej przez pracodawcę,
 • składki na ubezpieczenie wypadkowe w całości finansowane przez pracodawcę,
 • składki na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, a także w niektórych przypadkach – składki na Fundusz Emerytur Pomostowych (składki te są finansowane w całości przez pracodawcę).

Kalkulując całkowity koszt wynagrodzenia brutto, trzeba pamiętać, że stopa procentowa składki na ubezpieczenie wypadkowe nie jest stała i podlega różnicowaniu w zależności od kryteriów określonych w przepisach, w tym zwłaszcza od rodzaju działalności prowadzonej przez pracodawcę. Obecnie najniższa stopa procentowa wynosi 0,67% dla działalności finansowej i ubezpieczeniowej, zaś najwyższa – 3,33% dla wszelkich postaci górnictwa.

I tak, dla wynagrodzenia minimalnego na rok 2011, tj. 1386 zł i najniższej stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe, do kwoty wynagrodzenia brutto pracodawca musi dopłacić ok. 242 zł, co powoduje, że realny koszt minimalnego wynagrodzenia w 2011 r. oscyluje wokół 1628 zł miesięcznie, co daje ok. 19500 zł rocznie.

Z kolei dla wynagrodzenia brutto wynoszącego 1500 zł dopłata pracodawcy – przy najniższej stopie procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe – wynosić będzie ok. 262 zł, podnosząc realny koszt tak określonej pensji brutto to ok. 1762 zł miesięcznie, co daje ok. 21146 zł rocznie.

Zdjęcie: http://www.sxc.hu/photo/979594

6

Minimalne wynagrodzenie w 2012 r.

Minimalne wynagrodzenie w 2012 r.Na wtorkowym posiedzeniu (13 września br.) rząd przyjął rozporządzenie w sprawie minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2012 r. Ma ono wynosić 1500 zł brutto – czyli wzrośnie o ok. 8% w stosunku do roku bieżącego (obecnie płaca minimalna to 1386 zł).

1500 zł brutto da „na rękę” (po potrącenie zaliczki na podatek dochodowy i składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne) 1111 zł z groszami, czyli o ok. 79 zł więcej niż w 2011 r.

Ze strony organizacji pracodawców pojawiają się głosy, że podniesienie płacy minimalnej do 1500 zł brutto spowoduje, iż firmy niechętnie będą zatrudniać nowych pracowników, szczególnie tych o niskich kwalifikacjach w regionach mniej zaawansowanych gospodarczo.

A co Wy o tym myślicie?

0

Minimalne wynagrodzenie za pracę

Intuicyjnie domyślamy się, co należy rozumieć pod pojęciem ”minimalne wynagrodzenie”, warto jednak dowiedzieć się, jak jest ustalane i jakie prawa daje pracownikowi.

Wynagrodzenie minimalne corocznie ustala Trójstronna Komisja ds. Społeczno-Gospodarczych, która składa się z przedstawicieli rządu, związków zawodowych i organizacji pracodawców.

W 2003 r. początkowa kwota wynagrodzenia minimalnego wynosiła 800 PLN, potem zaś rosła (nie porywająco, ale jednak):

 • 2004 r. – 824 PLN,
 • 2005 r. – 849 PLN,
 • 2006 r. – 899,10 PLN,
 • 2007 r. – 936 PLN,
 • 2008 r. – 1126 PLN,
 • 2009 r. – 1276 PLN,
 • 2010 r. – 1317 PLN,

Na 2011 r. kwotę minimalnego wynagrodzenia ustalono na 1386 PLN.

Wszystkie podane sumy są kwotami brutto, co oznacza, że pracownik „na rękę” otrzyma mniej. Mój podręczny kalkulator brutto-netto podpowiada mi, że przy domyślnych potrąceniach tytułem zaliczek na podatek dochodowy i składek społeczno-zdrowotnych „na rękę” zostanie ok. 1032 PLN.

Minimalne wynagrodzenie oznacza, że ogólne wynagrodzenie (tzn. nie zawsze tylko wynagrodzenie zasadnicze, jeżeli przysługują stałe dodatki) pracownika zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy nie może być niższe od wynagrodzenia minimalnego. Żadne przepisy inne niż ustawa (np. układy zbiorowe pracy, regulaminy wynagradzania) nie mogą tak kształtować wynagrodzenia za pracę, że w wyniku ich zastosowania w konkretnej sytuacji pracownik otrzymałby wynagrodzenie niższe od minimalnego.

Od tej ogólny zasady jest jeden wyjątek, który dotyczy pracownika w okresie jego pierwszego roku pracy – pracownik taki może otrzymać wynagrodzenie niższe niż minimalne, jednak musi ono wynosić co najmniej 80% tego wynagrodzenia. Do pierwszego roku pracy wlicza sie przy tym wszystkie okresy, za które była opłacana składka na ubezpieczenie społeczne – mogą to być okresy zatrudnienia zarówno na podstawie umowy o pracę, jak i np. na podstawie umowy zlecenia (choć taka sytuacja będzie raczej rzadkością, gdyż w odniesieniu do zleceniobiorców, którzy jeszcze się uczą i nie ukończyli 26 lat, składka na ubezpieczenie społeczne od umowy zlecenia nie jest obowiązkowa).

Co do pracownika zatrudnionego na część etatu, wysokość przysługującego mu minimalnego wynagrodzenia ustala się proporcjonalnie do liczby godzin, które pracownik ten powinien przepracować w danym miesiącu.

Pracownik, który otrzymuje wynagrodzenie w wysokości niższej niż wynagrodzenie minimalne, może wystąpić do sądu o wyrównanie jego poziomu do wysokości wynagrodzenia minimalnego.