świadectwo pracy Archive

0

Czy do umowy o pracę trzeba wpisywać okres wypowiedzenia?

Tytuł posta to zapytanie, które wpisane w wyszukiwarce prowadzi do tego bloga. Dotychczas napisałam sporo postów dotyczących okresów wypowiedzenia, ale żaden z nich nie daje odpowiedzi na powyższe pytanie. Niniejszym więc odpowiadam :-) Odpowiedź będzie inna dla umowy o pracę na czas nieokreślony i na czas określony. Zacznijmy od tej pierwszej.

Czytaj dalej na nowym blogu Rozwiązanie umowy o pracę.

4

Odszkodowanie w razie niewydania świadectwa pracy

Kodeks pracy w art. 99 przewiduje możliwość ubiegania się o odszkodowanie od pracodawcy w przypadku niewydania (lub wydania niewłaściwego) świadectwa pracy:

Art. 99 § 1. Pracownikowi przysługuje roszczenie o naprawienie szkody wyrządzonej przez pracodawcę wskutek niewydania w terminie lub wydania niewłaściwego świadectwa pracy.

§ 2. Odszkodowanie, o którym mowa w § 1, przysługuje w wysokości wynagrodzenia za czas pozostawania bez pracy z tego powodu, nie dłuższy jednak niż 6 tygodni.

Wydawałoby się, że sprawa jest prosta: nie ma świadectwa pracy, należy się odszkodowanie obliczone na podstawie wynagrodzenia przysługującego u pracodawcy, który świadectwa nie wydał. Niestety jednak skuteczne dochodzenie takiego roszczenia jest o wiele bardziej skomplikowane i – moim zdaniem – w praktyce ogromnie trudne, jeśli nie niemożliwe.

Dlaczego?

Po pierwsze dlatego, że przez wynagrodzenie z art. 99 KP rozumiemy wynagrodzenie, które pracownik otrzymałby u nowego pracodawcy, gdyby podjął u niego zatrudnienie.

Po drugie, na pracowniku spoczywa obowiązek udowodnienia przesłanek odpowiedzialności odszkodowawczej pracodawcy, tj.:

  • powstanie szkody (samo niewydanie świadectwa nie jest tożsame z powstaniem szkody), która zazwyczaj odpowiada wysokości utraconego wynagrodzenia u niedoszłego nowego pracodawcy,
  • tzw. adekwatny związek przyczynowy pomiędzy niewydaniem świadectwa a szkodą (tzn. że szkoda stanowi normalne następstwo niewydania świadectwa pracy).

W praktyce wykazanie powyższych przesłanek jest trudne, gdyż zasadniczo wymagało dowodu w postaci oświadczenia bądź zeznań niedoszłego nowego pracodawcy, który potwierdziłby, że nie zawarł z pracownikiem umowy o pracę z konkretnym wynagrodzeniem z powodu braku świadectwa pracy. Nie bardzo widzę, jak można by skłonić osobę w zasadzie postronną do angażowania się w cudzy proces przeciwko innemu pracodawcy

Odszkodowanie z art. 99 KP może też przysługiwać w razie niemożności zarejestrowania się w charakterze bezrobotnego i uzyskania zasiłku dla bezrobotnych z powodu niewydania świadectwa pracy. Dochodzenie roszczenia odszkodowawczego w takiej sytuacji może okazać się prostsze. Brak świadectwa pracy stanowi formalną przeszkodę do uzyskania statusu bezrobotnego (tym bardziej zasiłku), a więc związek przyczynowy jest łatwiejszy do udowodnienia. Znana jest również kwota zasiłku, co powoduje, że ustalenie wysokości szkody nie nastręcza tylu trudności. Trzeba będzie jednak wykazać, że poszkodowany pracownik spełniał wymogi warunkujące jego rejestrację jako bezrobotnego i przyznanie mu zasiłku (nie należy się on bowiem wszystkim bezrobotnym).