ubezpieczenie rentowe Archive

2

Podwyżka składki rentowej jest przesądzona

Krótko przed świętami parlament obdarzył pracodawców „prezentem”, uchwalając ustawę z dnia 21 grudnia 2011 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych. Później sprawy potoczyły się błyskawicznie: nowelizacja została opublikowana w Dzienniku Ustaw już 30 grudnia 2011 r. i wchodzi w życie miesiąc później – 1 lutego 2011 r.

Jak dotychczas brzmi niewinnie, prawda? :-) Jednak ta krótka ustawa – liczy ona tylko 2 artykuły – ma za zadanie podnieść stawkę składki na ubezpieczenie rentowe. Stawka zostanie podwyższona o 2 punkty procentowe, z 6% do 8%, przy czym koszty sfinansowania tej operacji obciążają w całości płatników składek, czyli przede wszystkim pracodawców. Nowa składka będzie bowiem finansowana w następujących proporcjach:

  • 1,5% podstawy wymiaru płacą ubezpieczeni (pracownicy) – tu się nic nie zmienia, poziom obciążenia pozostaje taki jak dotychczas,
  • 6,5% podstawy wymiaru płacą płatnicy składek (pracodawcy) – tutaj następuje wzrost z 4,5% do 6,5%.

Nowe zasady rozliczania składki rentowej obowiązywać będą począwszy od rozliczeń za luty 2012 r.

0

Realny koszt minimalnego wynagrodzenia dla pracodawcy

Jedna z osób trafiła na blog z pytaniem o realny koszt wynagrodzenia minimalnego dla pracodawcy.

Jak już pisałam, wynagrodzenie minimalne na rok 2011 wynosi 1386 zł brutto, zaś na rok 2012 ustalono je na 1500 zł brutto.

Kwota ta obejmuje składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (częściowo finansowane przez pracownika) oraz chorobowe i zdrowotne (w całości finansowane przez pracownika), a także kwotę zaliczki na podatek dochodowy. Wszystkie te płatności są potrącane przez pracodawcę jako płatnika.

Kwota brutto nie obejmuje jednak całkowitych kosztów, które pracodawca musi ponieść w celu sfinansowania wynagrodzenia pracownika. Żeby poznać realny koszt minimalnego wynagrodzenia (a także każdego wynagrodzenia o innej wysokości), do kwoty brutto trzeba doliczyć:

  • składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe w wysokości finansowanej przez pracodawcę,
  • składki na ubezpieczenie wypadkowe w całości finansowane przez pracodawcę,
  • składki na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, a także w niektórych przypadkach – składki na Fundusz Emerytur Pomostowych (składki te są finansowane w całości przez pracodawcę).

Kalkulując całkowity koszt wynagrodzenia brutto, trzeba pamiętać, że stopa procentowa składki na ubezpieczenie wypadkowe nie jest stała i podlega różnicowaniu w zależności od kryteriów określonych w przepisach, w tym zwłaszcza od rodzaju działalności prowadzonej przez pracodawcę. Obecnie najniższa stopa procentowa wynosi 0,67% dla działalności finansowej i ubezpieczeniowej, zaś najwyższa – 3,33% dla wszelkich postaci górnictwa.

I tak, dla wynagrodzenia minimalnego na rok 2011, tj. 1386 zł i najniższej stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe, do kwoty wynagrodzenia brutto pracodawca musi dopłacić ok. 242 zł, co powoduje, że realny koszt minimalnego wynagrodzenia w 2011 r. oscyluje wokół 1628 zł miesięcznie, co daje ok. 19500 zł rocznie.

Z kolei dla wynagrodzenia brutto wynoszącego 1500 zł dopłata pracodawcy – przy najniższej stopie procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe – wynosić będzie ok. 262 zł, podnosząc realny koszt tak określonej pensji brutto to ok. 1762 zł miesięcznie, co daje ok. 21146 zł rocznie.

Zdjęcie: http://www.sxc.hu/photo/979594