0

Proporcjonalny urlop wypoczynkowy

Często zdarza się, że w ciągu roku (po przerwie w zatrudnieniu albo nie) zaczynamy pracę u innego pracodawcy . Nie jest to nasza pierwsza praca i mamy już ustalone prawo do urlopu. Zastanawiamy się wówczas, jak ustalić wymiar przysługującego nam urlopu wypoczynkowego. Musimy dokonać kilku prostych operacji matematycznych. Jakich? Najłatwiej wytłumaczyć to na przykładzie.

Pracownik zawarł umowę na czas określony od dnia 4 września 2010 r. do dnia 31 marca 2011 r. Pracownik posiada ustalone prawo do urlopu wypoczynkowego w wymiarze 20 dni. W 2010 r. nie pracował. Jaki wymiar urlopu przysługuje pracownikowi za 2010 r. i 2011 r.?

Urlop za 2010 r.

Urlop za 2010 r. naliczamy pracownikowi w wymiarze proporcjonalnym do okresu pozostałego do końca roku kalendarzowego (art. 1551 § 1 pkt 2 KP), przy założeniach, że:

  • niepełny kalendarzowy miesiąc pracy zaokrągla się w górę do pełnego dnia (art. 1552a § 2 KP),
  • niepełny dzień urlopu zaokrągla się w górę do pełnego dnia (art. 1553 § 1 KP),
  • kalendarzowy miesiąc pracy odpowiada 1/12 wymiaru urlopu przysługującego pracownikowi (art. 1552a § 2 KP).

W związku z tym proporcjonalny urlop pracownika za 2010 r. rok wynosi 4 * 1/12 * 20 = 6,67 tj. 7 dni po zaokrągleniu do pełnego dnia. Urlop ten pracownik powinien wykorzystać do końca 2010 r., najpóżniej zaś do końca marca 2011 r. (art. 168 KP)

Urlop za 2011 r.

Z dniem 1 stycznia 2011 r. pracownik nabywa prawo do kolejnego pełnego urlopu w wymiarze 20 dni (o ile nie przekroczył 10 lat zatrudnienia). Nie ma tutaj znaczenia, że według stanu na ten dzień jego umowa trwa tylko do 31 marca 2011 r., pracownik bowiem nabywa prawo do urlopu „z góry”. Urlopu za 2011 r. nie liczymy zatem jeszcze proporcjonalnie. Oznacza to, że w czasie trwania aktualnej umowy pracownik teoretycznie może wykorzystać urlop w całości, jeżeli pracowdawca mu go udzieli. Konieczność ustalenia proporcjonalnego wymiaru urlopu pojawi się dopiero wówczas, gdy umowa o pracę wygaśnie 31 marca 2011 r., tzn. gdy ustanie stosunek pracy i gdy trzeba będzie obliczyć ewentualny ekwiwalent pieniężny za niewykorzystany urlop wypoczynkowy.

O sposobie liczenia ekwiwalentu pieniężnego za niewykorzystany urlop napiszę w kolejnym poście.