urlop wychowawczy Archive

0

2012 r. – zmiany w prawie pracy

Jakie zmiany w prawie pracy przyniesie 2012 r. Oto najważniejsze z nich:

  • wzrosło wynagrodzenie minimalne – o szczegółach pisałam tutaj,
  • urlop zaległy za poprzedni rok będziemy mogli wykorzystać do końca września roku następnego, a nie – jak dotychczas – do końca marca; więcej szczegółów tutaj,
  • wydłużeniu ulegnie dodatkowy urlop macierzyński – z 2 do 4 tygodni w przypadku urodzenia jednego dziecka oraz z 3 do 6 tygodni w przypadku urodzenia większej liczby dzieci,
  • dłuższy będzie również urlop ojcowski – będzie trwał 2 tygodnie, a nie jeden, przy czym nadal będzie mógł być wykorzystany tylko do ukończenia przez dziecko 12 miesiąca życia,
  • zasadniczy czas pracy osoby niepełnosprawnej wyniesienie co do zasady 8 godzin na dobę i 40 godzin tygodniowo, natomiast wymiar skrócony – tj. 7 godzin na dobę i 35 godzin tygodniowo – będzie mógł być zastosowany w odniesieniu do osoby niepełnosprawnej zaliczonej do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności na podstawie odpowiedniego zaświadczenia lekarskiego.

Wszystkie te modyfikacje wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2012 r.

Z pewnością w ciągu roku Kodeks pracy i innej przepisy prawa pracy będą zmieniane kilkakrotnie. O wszystkich zmianach dowiesz się z tego bloga – zachęcam Cię do lektury i subskrybowania wpisów :-)

Czy interesowałoby Cię podsumowanie roku 2011? Daj mi znać w komentarzu!

0

Wniosek o udzielenie urlopu wychowawczego

Przepisy prawne w tej sprawie zawiera rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie szczegółowych warunków udzielania urlopu wychowawczego.

I tak, wniosek o udzielenie urlopu wychowawczego powinno się złożyć na piśmie na dwa tygodnie przed planowanym dniem jego rozpoczęciem. W razie spóźnienia ze strony pracownika pracodawca udziela urlopu wychowawczego nie później niż z dniem upływu dwóch tygodni od dnia złożenia wniosku.

We wniosku trzeba wskazać:

  • datę rozpoczęcia i zakończenia urlopu wychowawczego (określa to samodzielnie pracownik, pamiętając, że łącznie urlop wychowawczy nie może przekroczyć 3 lat, a wykorzystać go można w 4 częściach),
  • okres urlopu wychowawczego wykorzystanego już na dane dziecko.

Dodatkowo do wniosku dołączamy pisemne oświadczenie drugiego z rodziców (opiekunów) o braku zamiaru korzystania z urlopu wychowawczego przez okres wskazany we wniosku, chyba że np. drugi rodzic jest pozbawiony władzy rodzicielskiej bądź ograniczono mu jej wykonywanie. Jeżeli oboje rodzice chcą korzystać z urlopu wychowawczego jednocześnie (jest to dopuszczalne maksymalnie 3 miesiące), również należy dołączyć stosowne oświadczenie drugiego rodzica.

W przypadku gdy urlop wychowawczy ma być wykorzystany w celu sprawowania opieki nad dzieckiem specjalnej troski, do wniosku dołączamy orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności dziecka.

Pracownik może pisemnie wycofać wniosek o udzielenie urlopu wychowawczego nie później niż na 7 dni przed rozpoczęciem tego urlopu.

WAŻNE! Choć od złożenia wniosku mijają zazwyczaj dwa tygodnie do momentu rozpoczęcia urlopu wychowawczego, dzień złożenia wniosku ma bardzo istotne znaczenie, gdyż już od tego dnia pracownik chroniony jest przed wypowiedzeniem bądź rozwiązaniem umowy o pracę (z pewnymi wyjątkami).

0

Prawo do urlopu wychowawczego – kiedy i jak?

Na wszelkie pytania o warunki uzyskania prawa do urlopu wychowawczego odpowiada art. 186 Kodeksu pracy:

§ 1. Pracownik zatrudniony co najmniej 6 miesięcy ma prawo do urlopu wychowawczego w wymiarze do 3 lat w celu sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem, nie dłużej jednak niż do ukończenia przez nie 4 roku życia. Do sześciomiesięcznego okresu zatrudnienia wlicza się poprzednie okresy zatrudnienia.

§ 2. Pracownik mający okres zatrudnienia określony w § 1, bez względu na to, czy korzystał z urlopu wychowawczego przewidzianego w tym przepisie, może skorzystać z urlopu wychowawczego w wymiarze do 3 lat, nie dłużej jednak niż do ukończenia przez dziecko 18 roku życia, jeżeli z powodu stanu zdrowia potwierdzonego orzeczeniem o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności dziecko wymaga osobistej opieki pracownika.

§ 3. Rodzice lub opiekunowie dziecka spełniający warunki do korzystania z urlopu wychowawczego mogą jednocześnie korzystać z takiego urlopu przez okres nieprzekraczający 3 miesięcy.

§ 4. Urlopu wychowawczego udziela się na wniosek pracownika.

§ 5. Urlop wychowawczy może być wykorzystany najwyżej w 4 częściach.

Przepisy przewidują zatem dwa rodzaje sytuacji, w których można skorzystać z urlopu wychowawczego.

Po pierwsze, pracownik może udać się na urlop wychowawczy, jeżeli chce sprawować osobistą opiekę nad dzieckiem do momentu ukończenia przez nie 4 lat.

Po drugie, pracownik może skorzystać z urlopu wychowawczego, jeżeli konieczne jest sprawowanie osobistej opieki nad dzieckiem specjalnej troski do momentu ukończenia przez nie 18 lat, niezależnie od tego, czy wcześniej korzystał już z „podstawowego” urlopu wychowawczego.

W obu przypadkach okres urlopu wychowawczego nie może przekraczać 3 lat, a warunkiem nabycia prawa do urlopu jest ogólny staż pracy wynoszący co najmniej 6 miesięcy. Staż ten liczymy z uwzględnieniem wszystkich dotychczasowych okresów zatrudnienia u jednego bądź większej liczby pracodawców, niezależnie od tego, czy zdarzyły się pomiędzy nimi przerwy. Co więcej, do wymaganego okresu 6 miesięcy zatrudnienia wliczamy również np. okres pobierania zasiłku dla bezrobotnych (art. 79 ust. 1 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy).

Pracodawca udziela urlopu na wniosek – jeżeli taki wniosek wpłynie, udzielenie urlopu wychowawczego jest obowiązkiem pracodawcy. Odmowa udzielenia urlopu wychowawczego w sytuacji, gdy pracownik ma do niego prawo i spełnia wszystkie wymagania, może być potraktowane jako wykroczenie przeciwko prawom pracownika, podlegające karze grzywny od 1.000 zł do 30.000 zł. Pracownik może również wystąpić do sądu pracy z żądaniem udzielenia mu urlopu wychowawczego.

W następnym poście napiszę kilka słów o wniosku o udzielenie urlopu wychowawczego.

#003773