zwolnienie dyscyplinarne Archive

0

Oświadczenie o rozwiązanie umowy o pracę jest zawsze skuteczne

Jeżeli znajdziesz się kiedyś w sytuacji, w której pracodawca wypowie Ci albo rozwiąże z Tobą bez wypowiedzenia umowę pracę, powinieneś znać jedną podstawową zasadę.

Brzmi ona tak: oświadczenie pracodawcy o rozwiązaniu umowy o pracę, za wypowiedzeniem lub bez, jest zawsze skuteczne, nawet jeżeli obiektywnie jest niezgodne z prawem albo nieuzasadnione.

Czytaj dalej na nowym blogu Rozwiązanie umowy o pracę.

4

W umowie o pracę na czas określony nie ma klauzuli o wypowiedzeniu – czy można ją wypowiedzieć?

W komentarzy pod poprzednim wpisem mój kolega po fachu, Karol Sienkiewicz, autor bloga Dochodzenie wierzytelności, zwrócił uwagę na problem związany z wypowiedzeniem umowy o pracę na czas określony, w której nie przewidziano takiej możliwości. Kwestia sprowadza się do odpowiedzi na pytanie, jakie w takiej sytuacji skutki prawne ma złożone przez pracodawcę lub pracownika oświadczenie o wypowiedzeniu umowy.

Czytaj więcej na nowym blogu Rozwiązanie umowy o pracę.

Zdjęcie: Michal Marcol / FreeDigitalPhotos.net

7

Nietrzeźwość a rozwiązanie umowy o pracę

W komentarzu do poprzedniego wpisu Lech Malinowski podsunął mi temat dotyczący zagadnienia alkoholu w pracy – mianowicie, czy bycie w pracy pod wpływem alkoholu uprawnia do rozwiązania umowy przez pracodawcę, jeżeli praca nie wymaga bycia trzeźwym na podstawie innych przepisów ani nie ma takich zastrzeżeń w umowie i regulaminie pracy.

Czytaj więcej na nowym blogu Rozwiązanie umowy o pracę.

1

60 zł kosztów zastępstwa procesowego za sprawę o odszkodowanie za niezgodne z prawem rozwiązanie umowy o pracę

Jakiś czas temu natknęłam się na tezę orzeczenia Sądu Najwyższego z dnia 24 lutego 2011 r., sygn. akt I PZP 6/10. Teza ta jest następująca:

Podstawę zasądzenia przez sąd opłaty za czynności adwokata z tytułu zastępstwa prawnego w sprawie ze stosunku pracy o odszkodowanie, o którym mowa w art. 56 § 1 w związku z art. 58 k.p., stanowi stawka minimalna określona w § 12 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 r. w sprawie opłat za czynności adwokackie oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu (Dz. U. Nr 163, poz. 1348 ze zm.); Sąd Najwyższy postanowił nadać uchwale moc zasady prawnej.

Czytaj dalej na nowym blogu Rozwiązanie umowy o pracę.

45

Ile kosztuje przegrany proces w sprawie z zakresu prawa pracy?

Na początku tego roku pisałam o kosztach, jakie trzeba ponieść wnosząc pozew, apelację lub skargę kasacyjną w sprawie z zakresu prawa pracy. Posty na ten temat znajdziesz tu (opłata sądowa od pozwu) i tu (opłata od apelacji i skargi kasacyjnej). Koszty podstawowe są na tyle niewielkie, że zasadniczo nie stanowią one bariery w dostępie do sądu pracy, zarówno dla pracowników, jak i pracodawców.

Pracownicy i pracodawcy obawiają się jednak kosztów, które będą musieli ponieść, jeżeli przegrają sprawę. Wśród moich klientów żywe jest przekonanie, że w razie porażki będą musieli „opłacić adwokata drugiej strony”. Ponieważ wielu osobom wydaje się, że usługi prawne są drogie albo wiedzą, że pracodawca korzysta z obsługi kosztownego adwokata, nie decydują się na wystąpienie na drogę sądową, ponieważ boją się, że w razie przegranej będą musieli zapłacić drugiej stronie dokładnie tyle, ile wydała ona na usługi swojego prawnika. Tak jednak nie jest, a przynajmniej… nie do końca.

W tym wpisie dowiesz się, dlaczego.

Obowiązek „opłacenia adwokata drugiej strony”, zaś mówiąc językiem prawniczym – obowiązek zwrotu drugiej stronie kosztów zastępstwa procesowego wynika z zasady odpowiedzialności za wynik procesu, zgodnie z którą strona przegrywająca sprawę obowiązana jest zwrócić przeciwnikowi na jego żądanie koszty niezbędne do celowego dochodzenia praw i celowej obrony. Koszty te obejmują również wynagrodzenie adwokata lub radcy prawnego za reprezentowanie przed sądem, jednak nie wyższe niż stawki „oficjalne” wynikające z rozporządzeń Ministra Sprawiedliwości. Są to stawki minimalne i teoretycznie sąd może zasądzić ich zwrot w wyższej kwocie (nie przekraczającej jednak ich 6-krotności), jeżeli sprawa wymagała znacznego nakładu pracy adwokata lub radcy prawnego. Jednak w praktyce zdarza się to rzadko i sąd w znakomitej większości przypadków poprzestaje na stawkach minimalnych.

Stawki minimalne dla spraw z zakresu prawa pracy ustalone są odrębnie i w zależności od rodzaju sprawy w I instancji wynoszą:

  • 60 zł – dla sprawy o nawiązanie stosunku pracy, uznanie wypowiedzenia umowy o pracę za bezskuteczne lub przywrócenie do pracy,
  • 60 zł – dla innych spraw o charakterze niemajątkowym (np. o uchylenie kary porządkowej lub sprostowanie świadectwa pracy),
  • 120 zł – dla sprawy o ustalenie wypadku przy pracy.

W sprawach o wynagrodzenie i odszkodowanie wyznacznikiem stawki minimalnej jest wartość przedmiotu sporu, czyli dochodzona kwota. W I instancji stawki minimalne wynoszą:

  • 45 zł – dla wartości przedmiotu sporu do 500 zł,
  • 135 zł – dla wartości przedmiotu ponad 500 zł do 1.500 zł,
  • 450 zł – dla wartości przedmiotu sporu ponad 15.00 zł do 5.000 zł,
  • 900 zł – dla wartości przedmiotu sporu ponad 5.000 zł do 10.000 zł,
  • 1.800 zł – dla wartości przedmiotu sporu ponad 10.000 zł 50.000 zł,
  • 2.700 zł – dla wartości przedmiotu sporu ponad 50.000 zł do 200.00 zł,
  • 5.400 zł – dla wartości przedmiotu sporu ponad 200.000 zł.

Ale uwaga!: zgodnie z najnowszym orzecznictwem Sądu Najwyższego w sprawach o odszkodowanie z tytułu niezgodnego z prawem lub nieuzasadnionego rozwiązania stosunku pracy (czy to za wypowiedzeniem czy bez) zastosowanie będzie miała stawka minimalna wynosząca 60 zł, a nie stawka zależna od wartości przedmiotu sporu.

Te korzystne zasady rozliczania kosztów zastępstwa procesowego mają i drugą – mniej przyjemną dla Ciebie, kliencie – stronę medalu: musisz się przygotować na to, że wynagrodzenie Twojego pełnomocnika będzie wyższe niż stawki minimalne, zwłaszcza w tych sprawach, gdzie wynoszą one stałą kwotę 60-120 zł bądź niewielką sumę wynikającą z wartości przedmiotu sporu. Nietrudno zauważyć, że kwota 60 zł nie wystarczy nawet na pokrycie kosztów prowadzenia sprawy (takich jako opłaty pocztowe czy dojazdy do sądu).

Dla pracodawców istotne jest również, że jeżeli przegrają sprawę rozpoczętą wskutek pozwu pracownika, sąd zasądzi od nich na rzecz Skarbu Państwa kwotę odpowiadającą opłacie sądowej od pozwu, której pracownik nie był zobowiązany uiścić w związku z urzędowym zwolnieniem od kosztów sądowych.

W kolejnym wpisie opowiem, jak kalkuluje się koszty zastępstwa procesowego w postępowaniu przed sądem II instancji i w postępowaniu kasacyjnym.

Zdjęcie: http://www.sxc.hu/photo/883985